Monitor Polski

M.P.1956.5.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1955 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 stycznia 1956 r.
w sprawie stanowisk w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, na których mogą być zatrudnione pielęgniarki, oraz dodatków funkcyjnych przywiązanych do tych stanowisk.

Na podstawie § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 25, poz. 153) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się następujące stanowisko w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, na którym mogą być zatrudnione pielęgniarki:

przełożona pielęgniarek przedsiębiorstwa uzdrowiskowego.

§  2. Ustala się następujące dodatki funkcyjne dla pielęgniarek zatrudnionych na stanowisku wymienionym w § 1:

przełożona pielęgniarek w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym o liczbie łóżek:

do 200. 150 zł

od 201 do 350. 200 zł

od 351 do 700. 300 zł

powyżej 700. 350 zł.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1955 r.