Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2022.

Monitor Polski

M.P.2023.228

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 lutego 2023 r.
w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2022

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.) ogłasza się, że w roku 2022 średnia ważona detaliczna cena sprzedaży wyniosła w przypadku:
1) papierosów - 760,28 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk;

2) tytoniu do palenia - 519,07 zł w przeliczeniu na kilogram.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).