Monitor Polski

M.P.2016.178

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2015

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) ogłasza się, że w roku 2015 średnia ważona detaliczna cena sprzedaży wyniosła w przypadku:
1) papierosów - 664,90 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk;
2) tytoniu do palenia - 491,21 zł w przeliczeniu na kilogram.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).