Monitor Polski

M.P.2017.1173

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2018

Na podstawie art. 99 ust. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216) ogłasza się średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy na rok 2018, w wysokości 687,95 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk papierosów.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).