Średnia cena skupu żyta w IV kwartale 1989 r.

Monitor Polski

M.P.1990.2.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 1990 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 12 stycznia 1990 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1989 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10, poz. 53, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443) ogłasza się, co następuje:
Średnia cena skupu żyta w IV kwartale 1989 r. wyniosła 27.300 zł za q.