Średnia cena skupu żyta w II kwartale 1993 r.

Monitor Polski

M.P.1993.36.375

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 1993 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 lipca 1993 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1993 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10, poz. 53, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350 i Nr 114, poz. 494 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) ogłasza się, co następuje:
Średnia cena skupu żyta w II kwartale 1993 r. wynosiła 217.900 zł za 1 q.