Sprzedaż napojów alkoholowych przez uspołecznione placówki przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1963.48.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 23 maja 1963 r.
w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przez uspołecznione placówki przemysłu gastronomicznego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1962 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów w zakresie sprzedaży przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego (Monitor Polski Nr 77, poz. 355) zarządza się, co następuje:
1.
W uspołecznionych placówkach przemysłu gastronomicznego, zwanych dalej "zakładami", sprzedaż napojów o zawartości więcej niż 18° alkoholu, zwanych dalej "napojami alkoholowymi", może być dokonywana tylko w oryginalnych zamkniętych butelkach, jeżeli zamówienie obejmuje ilość odpowiadającą objętości butelek występujących w obrocie towarowym.
2.
Otwieranie butelek w przypadkach określonych w ust. 1 powinno odbywać się tylko w obecności konsumenta.
1.
Sprzedaż przez zakłady napojów alkoholowych na kieliszki może być dokonywana:
1)
jeżeli konsument zamówi ilość napojów alkoholowych mniejszą od ilości występującej w oryginalnych opakowaniach w obrocie towarowym,
2)
w przypadkach określonych na podstawie odrębnych przepisów w drodze uchwały właściwej rady narodowej.
2.
Przy sprzedaży napojów alkoholowych na kieliszki mogą być używane wyłącznie kieliszki z kresą, określającą pojemność kieliszka.
3.
Zakłady prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych powinny być zaopatrzone w przyrządy do mierzenia objętości tych napojów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że § 2 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1963 r.