Monitor Polski

M.P.2018.940

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 października 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717), przyjmuje sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".