§ 8. - Skup pieniędzy zagranicznych przez urzędy celne.

Monitor Polski

M.P.1951.A-57.757

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  8.
Pieniądze zagraniczne przesyłane do Narodowego Banku Polskiego wpisuje się do wykazu, sporządzonego przebitkowo w 2 egzemplarzach, zawierającego wyszczególnienie: rodzaju pieniędzy zagranicznych, kwoty w jednostkach pieniędzy zagranicznych, kursu skupu, równowartości w złotych według kursu skupu oraz ogólnej równowartości w złotych cyframi i słowami. Wykaz podpisuje kasjer oraz kierownik działu rachunkowego lub naczelnik urzędu po sprawdzeniu jego zgodności z rodzajem i wartością przesyłanych pieniędzy.

Drugi egzemplarz wykazu przesyła się do Narodowego Banku Polskiego wraz z pieniędzmi zagranicznymi, pierwszy służy za podstawę wyprowadzenia na rozchód w księdze kasowej równowartości przesłanych pieniędzy.

Otrzymaną, z Narodowego Banku Polskiego równowartość w złotych pieniędzy zagranicznych zapisuje się na podstawie noty kasowej na przychód w księdze kasowej, a pokwitowanie skupu wystawione przez Narodowy Bank Polski dołącza się do rejestru pieniędzy zagranicznych.