§ 7. - Skup pieniędzy zagranicznych przez urzędy celne.

Monitor Polski

M.P.1951.A-57.757

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  7.
Punkty skupu dostarczają skupione pieniądze zagraniczne codziennie kasie urzędu celnego wraz z pierwszymi egzemplarzami asygnat skupu.

Skupione pieniądze zagraniczne stanowią część składową zapasu kasowego urzędu i są przechowywane w kasie łącznie z gotówką w złotych.

Kasa urzędu celnego skupione pieniądze zagraniczne zapisuje do rejestru pieniędzy zagranicznych według załączonego wzoru.

Każdą asygnatę skupu zapisuje się pod oddzielną pozycją. Numery pozycji biegną kolejno w ciągu całego roku.

Przed przesłaniem pieniędzy do Narodowego Banku Polskiego należy zsumować wartości poszczególnych rubryk rejestru pieniędzy zagranicznych za okres czasu od poprzedniego przesłania.

Asygnaty skupu przechowuje się w urzędzie celnym przy rejestrze pieniędzy zagranicznych.