Monitor Polski

M.P.1954.114.1631

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1954 r.

UCHWAŁA Nr 718
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 1954 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników kesonowych.

W celu zapewnienia pracownikom kesonowym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zapobiegających powstawaniu choroby kesonowej, wprowadza się skrócone normy czasu pracy dla tych pracowników, stosownie do przepisów niniejszej uchwały.
§  1. Ogranicza się czas pracy osób zatrudnionych w izbie roboczej kesonu albo w śluzach materiałowych, obsługiwanych od wewnątrz, w sposób następujący:
1) czas pracy w izbie roboczej albo w śluzach materiałowych, obsługiwanych od wewnątrz, łącznie z czasem wśluzowania i wyśluzowania określonym w §§ 25 i 26 rozporządzenia Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 czerwca 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w kesonach (Dz. U. Nr 31, poz. 208) nie może przekraczać na jedną dobę przy nadciśnieniu:

do 1,75 at godzin 7,

powyżej 1,75 do 2,5 " " 6,

powyżej 2,5 do 3,0 " " 5,

powyżej 3,0 do 3,5 " " 4,

powyżej 3,5 do 4,0 " " 2;

2) czas pracy poszczególnego pracownika w ciągu doby w nadciśnieniu powyżej jednej atmosfery do 3,5 at powinien być dzielony na dwie zmiany; w przypadkach wyjątkowych pracownicy kesonowi, zatrudnieni przy budowie metra warszawskiego w nadciśnieniu do 2,5 at, mogą być zatrudnieni w pracy bezzmianowej; w przypadku pracy bezzmianowej faktyczny czas pracy pracownika kesonowego, zatrudnionego przy budowie metra warszawskiego, licząc od momentu zakończenia wśluzowywania do momentu rozpoczęcia wyśluzowywania, nie może przekraczać w ciągu doby:

przy nadciśnieniu do 1,3 at - godzin 6,

" " od 1,3 " do 1,8 at - " 4 min. 30,

" " od 1,8 " do 2,2 " - " 3 " 30,

" " od 2,2 " do 2,5 " - " 3;

3) w razie zatrudnienia pracownika w ciągu doby na dwie zmiany łączny czas pracy w obu zmianach nie może przekraczać norm, przewidzianych w pkt 1, odpoczynek pomiędzy tymi zmianami przy nadciśnieniu do 1,75 at powinien wynosić co najmniej 4 godziny, przy nadciśnieniu od 1,75 at do 2,5 at - 6 godzin, a przy nadciśnieniu od 2,5 do 3,5 at - 8 godzin;
4) w razie pracy w ciężkich gruntach oraz w przypadkach zachorowań kesonowych czas pracy na dobę (pkt 1) może być skrócony na wniosek lekarza kesonowego;
5) czas pracy na dobę (pkt 1) osób rozpoczynających pracę w kesonach po raz pierwszy powinien być w ciągu pierwszych trzech dni skrócony do połowy, chyba że osoby te w ciągu pierwszego tygodnia będą miały zapewnioną pracę w nadciśnieniu do 1,2 at;
6) każdemu pracownikowi kesonowemu należy zapewnić co najmniej jedną dobę tygodniowo całkowitego odpoczynku; kolejność odpoczynków ustala kierownictwo robót; w dniu przeznaczonym na odpoczynek pracownika kesonowego nie wolno pod żadnym pozorem zatrudniać.
§  2.
1. Przy przejściu na skrócony czas pracy pracownik płatny dniówkowo lub miesięcznie zachowuje prawo do dotychczasowego dziennego lub miesięcznego zarobku podstawowego wraz z należnym dodatkiem za pracę w warunkach szkodliwych lub za pracę szczególnie uciążliwą.
2. Jednostkowe płace akordowe ulegają podwyżce w stosunku, w jakim pozostaje normalny czas pracy do skróconego czasu pracy.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.