Art. 1. - Singapur-Polska. Umowa o transporcie lotniczym. Warszawa.2014.05.22.

Monitor Polski

M.P.2020.840

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2015 r.
Artykuł  1.

DEFINICJE

Dla celów niniejszej Umowy, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

1.
wyrażenie "Konwencja" oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisaną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku i obejmuje każdy Załącznik przyjęty zgodnie z artykułem 90 tej Konwencji oraz każdą zmianę Załączników lub Konwencji przyjętą zgodnie z artykułami 90 i 94, w zakresie, w jakim te załączniki i zmiany zostały przyjęte przez obie Umawiające się Strony;
2.
wyrażenie "władze lotnicze" oznacza w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a w przypadku Republiki Singapuru, Ministra do spraw Transportu i Władzę Lotnictwa Cywilnego Singapuru; albo w obydwu przypadkach każdy inny organ lub osobę prawnie upoważnione do wykonywania funkcji należących do tych władz;
3.
wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze" oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone i upoważnione zgodnie z artykułem 3 (Wyznaczenie i zezwolenie) niniejszej Umowy;
4.
wyrażenia "uzgodniona linia" i "określona trasa" oznaczają odpowiednio międzynarodową linię lotniczą ustanowioną zgodnie z artykułem 2 (Przyznanie praw) niniejszej Umowy oraz trasę określoną w Załączniku I do niniejszej Umowy;
5.
wyrażenie "taryfa" oznacza cenę pobieraną za przewóz pasażerów, bagażu i ładunków oraz warunki stosowania tych cen, włączając ceny i warunki innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwo lotnicze, związanych z przewozem lotniczym, z wyłączeniem jednak opłaty i warunków przewozu poczty;
6.
wyrażenie "lądowanie w celach niehandlowych" oznacza lądowanie w celach innych niż zabranie lub wyładowanie pasażerów, bagażu, ładunków i/lub poczty w przewozie lotniczym;
7.
wyrażenie "terytorium Umawiającej się Strony" oznacza terytorium Państwa, którego Rząd jest Stroną niniejszej Umowy;
8.
wyrażenie "państwo członkowskie" oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej;
9.
wyrażenie "certyfikat przewoźnika lotniczego" oznacza dokument wydany przedsiębiorstwu lotniczemu przez władze lotnicze Umawiającej się Strony potwierdzający, że dane przedsiębiorstwo lotnicze posiada kwalifikacje zawodowe i organizacyjne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych w zakresie działalności lotniczej określonej w certyfikacie;
10.
wyrażenie "opłaty od użytkownika" oznacza opłatę nałożoną na przedsiębiorstwa lotnicze przez właściwą władzę lub na której nałożenie dana władza zezwoliła z tytułu korzystania z portu lotniczego lub urządzeń lub usług w zakresie nawigacji lotniczej, włączając usługi związane z przelotami lub związane z tym usługi i urządzenia dla statków powietrznych, ich załóg, pasażerów i ładunków;
11.
wyrażenie "Umowa" oznacza niniejszą Umowę, Załączniki do niej i jakiekolwiek zmiany do nich; oraz
12.
wyrażenie "Traktaty UE" oznacza Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.