Rządowy program działań antyinflacyjnych oraz program oszczędnościowy.

Monitor Polski

M.P.1983.17.94

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 1983 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 28 kwietnia 1983 r.
w sprawie rządowego programu działań antyinflacyjnych oraz programu oszczędnościowego.

Przezwyciężanie kryzysu, w jakim znalazła się nasza gospodarka, oraz ochrona poziomu życia społeczeństwa wymagają podjęcia szczególnych środków zmierzających do przywrócenia równowagi rynkowej i ekonomicznej. Środkami prowadzącymi do tego celu są przede wszystkim - zwiększanie rozmiarów produkcji towarów i usług, obniżanie kosztów ich wytwarzania, zapewnienie pełnego wykorzystywania potencjału gospodarczego przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych, oszczędne wykorzystywanie wszelkich zasobów, surowców, materiałów i innych środków materialnych oraz zasobów pracy, ograniczenie rozrzutności i marnotrawstwa, ograniczenie wydatków i zwiększanie dochodów budżetu Państwa.
Mając to na uwadze, Sejm akceptuje główne kierunki działań w tym zakresie, ujęte w przedstawionych przez Radę Ministrów: rządowym programie działań antyinflacyjnych (przywracania równowagi ekonomicznej) oraz programie oszczędnościowym, skorygowanych w rezultacie konsultacji i debat w komisjach sejmowych.

Osiągnięcie równowagi rynkowej leży bezpośrednio w interesie społecznym i interesie Państwa. Stanowić to powinno doniosłe zadanie rad narodowych, wszystkich ogniw organizacyjnych administracji państwowej i gospodarki narodowej, a przede wszystkim przedsiębiorstw i samorządów pracowniczych, organizacji spółdzielczych, rolników indywidualnych i załóg państwowych gospodarstw rolnych.

Biorąc to pod uwagę Sejm zwraca się do rad narodowych, wszystkich ogniw administracji i gospodarki narodowej, organów samorządu, załóg pracowniczych oraz rolników o ich wkład w realizację programu przywracania równowagi rynkowej i równowagi ekonomicznej.