Monitor Polski

M.P.2008.16.173

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 2008 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 lutego 2008 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Rozwiązuje się, w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r., podjętą na podstawie art. 82 ust. 1 i 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP, w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 21 października 2007 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 54), okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.
§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.