Monitor Polski

M.P.2016.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ważności referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. sygn. akt III SW 89/15 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1920), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Rozwiązuje się obwodowe komisje do spraw referendum, powołane w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., w związku z wykonaniem ich ustawowych zadań.
§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.