Rozszerzenie przywilejów dla pracowników górnictwa.

Monitor Polski

M.P.1957.69.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1957 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 sierpnia 1957 r.
w sprawie rozszerzenia przywilejów dla pracowników górnictwa.

W celu dalszej poprawy warunków bytowych pracowników zatrudnionych w górnictwie i zapewnienia stabilizacji załóg w kopalniach Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
Prawo do specjalnego wynagrodzenia kwartalnego określonego w uchwale Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym (Monitor Polski Nr A-100, poz. 1175) przyznaje się robotnikom dołowym już po przepracowaniu trzech miesięcy na dole kopalni.
Robotnikom zatrudnionym na powierzchni w kopalniach węgla kamiennego, kopalniach węgla brunatnego i w Przedsiębiorstwie Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego przyznaje się uprawnienia do specjalnego wynagrodzenia kwartalnego, określonego w powołanej w § 1 uchwale Rady Ministrów, w następującej wysokości, ustalonej od kwartalnej płacy podstawowej:
1)
po jednym roku nieprzerwanej pracy w tej samej kopalni - 5%,
2)
po 2 latach do 5 lat - 10%,
3)
po 5 latach - 15%.
W uchwale Rady Ministrów powołanej w § 1 przepis rozdziału I ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) za każdy opuszczony bez należytego usprawiedliwienia obowiązkowy dzień pracy potrąca się 25% przysługującego pracownikowi specjalnego wynagrodzenia kwartalnego".

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1957 r.