Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego. - M.P.2004.12.196 - OpenLEX

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

Monitor Polski

M.P.2004.12.196

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 marca 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 2 marca 2004 r.
w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

Na podstawie art. 146 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) ogłaszam, co następuje:
W dniu 23 lutego 2004 r. kontyngent taryfowy numer 090182 ustanowiony rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego (Dz. U. Nr 9, poz. 70) został rozdysponowany w 75 % wielkości ustanowionej.
______

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.