Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych oraz żołnierzy wojskowych organów porządkowych i żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową.

Monitor Polski

M.P.1993.16.129

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 marca 1993 r.
w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych oraz żołnierzy wojskowych organów porządkowych i żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego są dla:
1)
umundurowanych policjantów w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych - legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji,
2)
umundurowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego - legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej,
3)
funkcjonariuszy celnych w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym - legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, wystawione przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł albo dyrektorów urzędów celnych,
4)
żołnierzy wojskowych organów porządkowych wykonujących czynności urzędowe patrolowania i inne służbowe w środkach transportu zbiorowego - legitymacja służbowa żołnierza oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, wystawione odpowiednio przez Komendanta Głównej Żandarmerii Wojskowej albo dowódcę Samodzielnego Oddziału Żandarmerii Wojskowej przy Dowództwie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia do ulgi 50% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego dla żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz dla osób spełniających obowiązek tej służby w formach równorzędnych jest wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.
Zaświadczenia, o których mowa w § 1, są drukami ścisłego zarachowania na okaziciela i mogą być wydane uprawnionym funkcjonariuszom lub żołnierzom tylko na czas wykonywania przez nich czynności służbowych określonych w § 1 pkt 1-4.
Kierownicy odpowiednich komórek jednostek organizacyjnych, w których uprawnieni funkcjonariusze lub żołnierze odbywają służbę, wydają zaświadczenia, o których mowa w § 1, i prowadzą ich ewidencję.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.