Rejonizacja hodowli koni.

Monitor Polski

M.P.1973.49.273

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 26 października 1973 r.
w sprawie rejonizacji hodowli koni.

Na podstawie art. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 310 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113) zarządza się, co następuje:
Uznaje się za odpowiednie do hodowli na obszarze całego kraju:
1)
konie ras szlachetnych: małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej i czystej krwi angloarabskiej,
2)
konie ras prymitywnych: huculskiej i konik polski.
Uznaje się za odpowiednie do hodowli konie ras zimnokrwistych i ich pochodnych na terenie:
1)
województwa białostockiego,
2)
województwa gdańskiego,
3)
województwa kieleckiego w powiatach: białobrzeskim, iłżeckim, kieleckim, koneckim, kozienickim, lipskim, opoczyńskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim i zwoleńskim,
4)
województwa koszalińskiego z wyjątkiem powiatu złotowskiego,
5)
województwa krakowskiego w powiatach: nowotarskim, suskim i żywieckim,
6)
województwa lubelskiego w powiatach: bialskim, parczewskim i włodawskim,
7)
województwa łódzkiego w powiatach: brzezińskim, kutnowskim, łowickim, łódzkim, rawskim i skierniewickim,
8)
województwa olsztyńskiego,
9)
województwa opolskiego w powiatach: głubczyckim, grodkowskim, nyskim, prudnickim i raciborskim,
10)
województwa rzeszowskiego w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, krośnieńskim i przemyskim,
11)
województwa szczecińskiego,
12)
województwa warszawskiego, z wyjątkiem powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego i żuromińskiego,
13)
województwa wrocławskiego w powiatach: bystrzyckim, kłodzkim, noworudzkim, strzelińskim i ząbkowickim,
14)
miast Łodzi i Warszawy.
W miastach stanowiących powiaty uznaje się za odpowiednie do hodowli konie ras utrzymywanych na terenie powiatów, z których te miasta zostały wyłączone.
Tracą moc zarządzenia Ministra Rolnictwa:
1)
z dnia 6 stycznia 1969 r. w sprawie rejonizacji hodowli koni (Monitor Polski Nr 2, poz. 16),
2)
z dnia 16 kwietnia 1969 r. w sprawie organizacji ośrodków hodowli koni oraz zniesienia ośrodków hodowli innych zwierząt gospodarskich (Monitor Polski Nr 17, poz. 146).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1973 r.