Monitor Polski

M.P.1969.43.340

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1969 r.

Rozdział  I.

Tryb uchwalania regulaminów pracy.

§  1. Regulaminy pracy, zwane dalej regulaminami, określają warunki zachowania porządku i dyscypliny pracy w prezydiach rad narodowych.
§  2.
1. Regulamin obowiązujący pracowników wydziałów:
1) prezydium rady narodowej stopnia wojewódzkiego - uchwala prezydium tej rady narodowej na wniosek przewodniczącego prezydium, zgłoszony w porozumieniu z radą zakładową Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych,
2) prezydium rady narodowej stopnia powiatowego - uchwala prezydium tej rady narodowej na wniosek przewodniczącego prezydium, zgłoszony w porozumieniu z radą zakładową Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych,
3) prezydiów rad narodowych niższego stopnia uchwala prezydium rady narodowej stopnia powiatowego na wniosek przewodniczącego tego prezydium, zgłoszony po rozpatrzeniu uwag wniesionych przez prezydia rad narodowych niższego stopnia w porozumieniu z radami zakładowymi lub z delegatami Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych, działającymi w tych prezydiach.
2. Uprawnienia zastrzeżone dla Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych w stosunku do wydziałów należących do innych związków przysługują tym związkom.
3. Projekty regulaminów przed złożeniem wniosku o ich uchwalenie przez prezydia rad narodowych, zgodnie z ust. 1, wymagają zatwierdzenia przez właściwy zarząd okręgowy Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych.
§  3.
1. Regulamin, niezwłocznie po jego uchwaleniu, powinien być podany do wiadomości wszystkich pracowników prezydiów rad narodowych przez wywieszenie go w miejscach widocznych lub w inny sposób przyjęty w prezydium rady narodowej i utrzymany w stanie czytelnym.
2. Ponadto regulamin powinien być podany do wiadomości każdego nowo przyjętego pracownika.