Monitor Polski

M.P.2000.40.774

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA NARODOWEGO
z dnia 6 grudnia 2000 r.
Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§  1.
1. Marszałek Sejmu zwołuje Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w terminie zapewniającym jej złożenie w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta.
2. Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez Prezydenta wybranego w wyborach zarządzonych w związku z opróżnieniem urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marszałek Sejmu zwołuje w terminie zapewniającym jej złożenie w ciągu 7 dni od stwierdzenia ważności wyborów.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przypadków złożenia przysięgi przez Prezydenta wybranego w wyborach ponownych zarządzonych z powodu stwierdzenia nieważności pierwszych wyborów lub nieobjęcia przez Prezydenta urzędu z innych przyczyn.
§  2.
1. Obradom Zgromadzenia Narodowego przewodniczy Marszałek Sejmu.
2. Porządek dzienny Zgromadzenia Narodowego obejmuje sprawy związane ze złożeniem przysięgi przez Prezydenta.
3. Obrady Zgromadzenia Narodowego są jawne.
§  3.
1. Wstęp na salę obrad Zgromadzenia Narodowego przysługuje dotychczasowemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, członkom Rady Ministrów nie wchodzącym w skład Zgromadzenia Narodowego, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i Przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej, dla których rezerwuje się miejsca na galerii w sali obrad Zgromadzenia Narodowego.
2. Marszałek Sejmu może zaprosić inne osoby na salę obrad Zgromadzenia Narodowego.
§  4. Marszałek Sejmu powołuje dwóch sekretarzy Zgromadzenia Narodowego, po jednym spośród sekretarzy Sejmu i sekretarzy Senatu.
§  5.
1. Złożenie przysięgi przez Prezydenta następuje w ten sposób, że Marszałek Sejmu odczytuje rotę przysięgi określoną w art. 130 Konstytucji, a Prezydent ją powtarza.
2. Marszałek Sejmu stwierdza złożenie przysięgi przez Prezydenta.
§  6. Marszałek Sejmu udziela głosu Prezydentowi, na jego życzenie, w celu wygłoszenia orędzia.
§  7.
1. Z przebiegu Zgromadzenia Narodowego sporządza się protokół, który podpisuje Marszałek Sejmu.
2. Po odczytaniu protokołu Marszałek Sejmu zamyka obrady Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta.
3. Protokół podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
§  8. W zastępstwie Marszałka Sejmu jego czynności przewidziane w uchwale wykonuje Marszałek Senatu.
§  9. W sprawach nieuregulowanych w uchwale stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu Sejmu.
§  10. Czynności techniczne i kancelaryjne związane z obradami Zgromadzenia Narodowego wykonuje Kancelaria Sejmu.
§  11. Traci moc uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1995 r. - Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.