Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  87. 

Marszałek Senatu może zwrócić się do Prezydenta o przedstawienie uzasadnienia do projektu postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierającego:

1) określenie potrzeby i celu zarządzenia referendum;
2) wyjaśnienie treści pytań i wariantów rozwiązań sprawy poddanej pod referendum;
3) przedstawienie oczekiwanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych rozwiązań sprawy poddanej pod referendum.