Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  82. 
1.  Trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje:
1) przedstawienie Senatowi dodatkowego sprawozdania komisji, jeżeli projekt był skierowany do komisji po drugim czytaniu;
2) głosowanie.
2.  W dodatkowym sprawozdaniu komisji zamieszcza się zestawienie wszystkich wniosków zgłoszonych w toku dyskusji. Przepisy art. 52 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
3.  Przed przystąpieniem do głosowania senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do sprawozdawców i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.
4.  Wnioskodawca może wycofać swój wniosek zgłoszony w trakcie drugiego czytania; przepis art. 52 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
5.  Do głosowania nad uchwałą Senatu w sprawie wniesienia inicjatywy ustawodawczej przepisy działu V rozdziału 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.  Porządek głosowania jest następujący:
1) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu;
2) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych artykułów lub ustępów, według kolejności przepisów projektu;
3) głosowanie za przyjęciem projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.