Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  75a. 
1.  Marszałek Senatu kieruje do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dokumenty przedkładane w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
2.  Na wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Marszałek Senatu może skierować dokumenty, o których mowa w ust. 1, do właściwych komisji senackich.
3.  Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zawiadamia przewodniczących właściwych komisji senackich o terminie posiedzenia w sprawie rozpatrzenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1.