Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  62. 
1.  Uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków.
2.  Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden z przewodniczących tych komisji. Do posiedzeń wspólnych komisji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące posiedzeń komisji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  W przypadku wspólnych obrad komisji podejmowanie uchwał wymaga obecności co najmniej 1/3 członków każdej z obradujących komisji.
4.  Wnioskiem mniejszości komisji jest wniosek, który:
1) był poddany pod głosowanie i uzyskał co najmniej 2 głosy poparcia, albo
2) został wykluczony przez przyjęcie innego wniosku, ale uzyskał poparcie co najmniej 2 senatorów.
5.  W trakcie obrad komisji przepisy art. 47, art. 53 ust. 2-8 i art. 54-56 stosuje się odpowiednio.