Art. 10. - [Zadania Marszałka Sejmu] - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2022.990 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2023 r.
Art.  10.  [Zadania Marszałka Sejmu]
1. 
Marszałek Sejmu:
1)
stoi na straży praw, godności i powagi Sejmu;
2)
reprezentuje Sejm;
3)
zwołuje posiedzenia Sejmu;
4)
przewodniczy obradom Sejmu;
5)
czuwa nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów;
6)
kieruje pracami Prezydium Sejmu i przewodniczy jego obradom;
7)
zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom;
8)
nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu;
8a)
nadaje bieg dokumentom przedkładanym w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
8b)
nadaje bieg petycjom złożonym do Sejmu;
9)
prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Senatem;
10)
prowadzi sprawy z zakresu stosunków Sejmu z parlamentami innych krajów;
10a)
prowadzi sprawy z zakresu stosunków Sejmu z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej;
11)
przedstawia okresowe oceny wykonania przez organy administracji państwowej obowiązków wobec Sejmu i jego organów oraz posłów; wnioski w tym zakresie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów, prezydiom komisji sejmowych oraz posłom;
12)
udziela posłom niezbędnej pomocy w ich pracy, w tym czuwa nad wykonaniem wobec posłów przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne obowiązków określonych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
13)
sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Sejmu oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, w tym o użyciu w razie konieczności Straży Marszałkowskiej;
14)
nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Sejmu;
15)
ustala projekt budżetu Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych i Prezydium Sejmu, oraz nadzoruje jego wykonanie;
16)
powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych;
17)
powołuje i odwołuje zastępców Szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu;
18)
podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Sejmu.
2. 
Marszałek Sejmu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i w ustawach.
3. 
Marszałka Sejmu w zakresie przez niego określonym zastępują wicemarszałkowie Sejmu.