§ 86. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  86. 
1. 
Uwagi do projektu dokumentu rządowego mają prawo zgłosić członkowie Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
1a. 
Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej.
2. 
Uwagi do projektu oraz opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów.
2a. 
Opinię, o której mowa w ust. 1a, zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii.
3. 
Organ wnioskujący przed posiedzeniem Rady Ministrów ustosunkowuje się do uwag zgłoszonych do projektu.
4. 
Opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, uwagi zgłoszone do projektu oraz ustosunkowanie się do uwag przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 60a ust. 2 i 3 stosuje się.