§ 83. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  83. 
1. 
Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego powinien, w sposób możliwie zwięzły, określać jego istotę i cel oraz wskazywać inne okoliczności mające istotny wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, a także przedstawiać:
1)
w przypadku projektu dokumentu rządowego, do którego nie jest sporządzana OSR, informację o przewidywanych skutkach społeczno-gospodarczych projektu, w tym o jego wpływie na sektor finansów publicznych;
2)
informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień;
3)
informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4)
informację na temat ustaleń właściwych komitetów i Stałego Komitetu Rady Ministrów;
5)
zmiany projektu dokumentu rządowego wprowadzone po rozpatrzeniu projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów i przyczyny ich wprowadzenia;
6)
informację o rozpatrzeniu projektu przez komisję prawniczą albo zwolnieniu projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą.
2. 
Do wniosku o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Radę Ministrów dołącza się:
1)
tekst projektu wraz z jego uzasadnieniem, w tym OSR;
2)
protokół rozbieżności, zestawienie uwag, o którym mowa w § 50 ust. 3, oraz raport z konsultacji;
3)
opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli została przedstawiona zgodnie z § 42 ust. 2, 4, albo 6, § 61b ust. 1, § 63 ust. 1b albo § 72 ust. 4, wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii;
3a)
opinię, o której mowa w § 63 ust. 1a, wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego;
4)
opinię Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego;
5)
tabelę zgodności, odwróconą tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie - w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej;
6)
tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie - w przypadku projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej;
7)
jeżeli projekt ustawy przewiduje wydanie aktów wykonawczych - projekty takich aktów o podstawowym znaczeniu dla proponowanej regulacji, a w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej - projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy;
8)
zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
9)
opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.