§ 68. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  68. 
1. 
Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów może, na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego w trybie obiegowym.
2. 
Kierując projekt do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów w trybie obiegowym, Sekretarz Komitetu wyznacza termin do zajęcia stanowiska.
3. 
Wyznaczenie terminu krótszego niż jeden dzień, a w przypadku projektu aktu normatywnego - krótszego niż trzy dni, od przekazania projektu jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. 
Projekt dokumentu rządowego skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do projektu. W razie zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt dokumentu rządowego wymaga rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu. Przepis § 65 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. 
Na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów Sekretarz Komitetu informuje osoby wchodzące w skład Komitetu oraz stałych uczestników posiedzeń Komitetu o przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu dokumentu rządowego w trybie obiegowym.
6. 
Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów rejestruje projekty dokumentów rządowych przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów w trybie obiegowym.