§ 35. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  35. 
1. 
Projekt dokumentu rządowego podlega uzgodnieniom z członkami Rady Ministrów oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Projekt aktu normatywnego podlega również uzgodnieniom pod względem prawnym z Rządowym Centrum Legislacji.
3. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do projektu innego dokumentu rządowego w zakresie, w jakim wynika z niego zamiar podjęcia inicjatywy legislacyjnej przez Radę Ministrów.
4. 
W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego podlega uzgodnieniom ze wskazanymi w tych przepisach organami lub podmiotami, których zakresu działania dotyczy projekt.