§ 25a. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  25a. 
1. 
Wniosek o wprowadzenie projektu, o którym mowa w § 25, do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów rozpatruje Zespół do spraw Programowania Prac Rządu.
2. 
(uchylony).
3. 
Wniosek o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów określa:
1)
cele projektu;
2)
proponowane środki realizacji;
3)
oddziaływanie na życie społeczne nowych regulacji prawnych;
4)
spodziewane skutki i następstwa projektowanych regulacji prawnych;
5)
sposoby mierzenia efektów nowych regulacji prawnych.
4. 
Do wniosku o wprowadzenie projektu, o którym mowa w § 25, do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów dołącza się:
1)
ocenę przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych - jeżeli wniosek dotyczy projektu, o którym mowa w § 25 pkt 1 albo 2;
2)
projekt dokumentu rządowego - jeżeli wniosek dotyczy projektu, o którym mowa w § 25 pkt 2 albo 3.
5. 
(uchylony).
6. 
Wniosek o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu prac przedstawia się na formularzu, którego wzór Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.