§ 140. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  140. 
Do postępowania z projektem rozporządzenia ministra stosuje się przepisy działu III, z wyłączeniem rozdziałów 6a i 7 oraz § 71a, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału.