Regulamin dyscyplinarny prokuratorów wojskowych.

Monitor Polski

M.P.1967.72.353

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1967 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 22 grudnia 1967 r.
w sprawie regulaminu dyscyplinarnego prokuratorów wojskowych.

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 13, poz. 55) Rada Państwa uchwala, co następuje:
Wydaje się regulamin dyscyplinarny prokuratorów wojskowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PROKURATORÓW WOJSKOWYCH

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

§  1.
Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się do prokuratorów, zastępców prokuratorów, wiceprokuratorów, podprokuratorów i oficerów śledczych wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwanych w dalszych przepisach "prokuratorami wojskowymi".
§  2.
Prokurator wojskowy powinien sumiennie wykonywać funkcje prokuratorskie (oficera śledczego) i postępować stosownie do godności sprawowanego urzędu oraz honoru i godności żołnierskiej.
§  3.
1.
Postępowanie dyscyplinarne przeciwko prokuratorom wojskowym w sprawach o przewinienia dyscyplinarne oraz czyny naruszające honor i godność żołnierską albo o nadużycie wolności słowa, popełnione podczas lub w związku z wykonywaniem funkcji prokuratorskich (oficera śledczego), odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 13, poz. 55), zwanej w dalszym ciągu "ustawą", oraz niniejszego regulaminu.
2.
W zakresie nie unormowanym przepisami wymienionymi w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądami honorowymi w wojsku, a w szczególności dotyczące wzywania i przesłuchiwania osób, wyłączenia członków składu orzekającego, rozprawy i uchylania orzeczeń w trybie nadzoru.
§  4.
Przełożony prokurator wojskowy obowiązany jest meldować niezwłocznie w drodze służbowej Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu o popełnieniu przez prokuratora podwładnego przewinienia dyscyplinarnego albo czynu naruszającego honor i godność żołnierską, popełnionego podczas lub w związku z wykonywaniem funkcji prokuratorskich (oficera śledczego).
§  5.
Przedawnienie dyscyplinarne czynu zawierającego znamiona przestępstwa nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie karne.
§  6.
1.
Kary dyscyplinarne nagany i surowej nagany ulegają zatarciu po upływie 2 lat, a pozostałe kary dyscyplinarne ulegają zatarciu po upływie 3 lat od zatwierdzenia przez właściwy organ orzeczenia dyscyplinarnego. Zatarcie ukarania zarządza Naczelny Prokurator Wojskowy na wniosek ukaranego, jeżeli w ciągu tych okresów nie był on karany dyscyplinarnie.
2.
Po zarządzeniu zatarcia ukaranie uważa się za niebyłe. Zatarcie pociąga za sobą usunięcie wpisu o ukaraniu ze wszystkich akt, w których wpis umieszczono.
3.
Przepis ust. 1 i 2 stosuje się również do byłego Prokuratora wojskowego, który ubiegając się o zatarcie ukarania wiarygodnie wykaże, że w wymaganych okresach zachowywał się nienagannie.
4.
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do kary wydalenia ze służby prokuratorskiej (pozbawienia funkcji oficera śledczego).

Rozdział  2.

Komisja Dyscyplinarna.

§  7.
1.
W sprawach dyscyplinarnych orzeka Komisja Dyscyplinarna w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.
2.
Komisja Dyscyplinarna składa się z przewodniczącego oraz 8 członków powołanych spośród prokuratorów wojskowych.
§  8.
1.
Komisja Dyscyplinarna orzeka, z wyjątkiem przypadku określonego w § 20 ust. 2, w składzie 3 członków wyznaczonych przez przewodniczącego. Składowi orzekającemu przewodniczy przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej albo wyznaczony przez niego członek.
2.
Oficerowie wchodzący do składu orzekającego nie mogą być niżsi stopniem od obwinionego.
3.
Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej odbywają się przy udziale protokolanta, którego wyznacza przewodniczący komisji spośród oficerów Naczelnej Prokuratury Wojskowej.
§  9.
Komisja Dyscyplinarna rozstrzyga samodzielnie nasuwające się zagadnienia prawne i orzeka na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów w sprawie.

Rozdział  3.

Postępowanie dyscyplinarne.

§  10.
1.
Naczelny Prokurator Wojskowy powziąwszy wiarygodną wiadomość o przewinieniu dyscyplinarnym, naruszeniu honoru i godności żołnierskiej albo nadużyciu wolności słowa, popełnionym przez prokuratora wojskowego podczas lub w związku z wykonywaniem funkcji prokuratora (oficera śledczego), wyznacza spośród prokuratorów wojskowych rzecznika dyscyplinarnego i zleca mu wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia okoliczności sprawy.
2.
Odpis postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego doręcza się w drodze służbowej obwinionemu oraz przedstawia Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.
3.
W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny zaznajamia obwinionego z postawionymi mu zarzutami i treścią zebranych dowodów oraz przyjmuje od obwinionego wyjaśnienia i wnioski.
4.
W zależności od wyników postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny bądź kieruje sprawę do Komisji Dyscyplinarnej z wnioskiem o ukaranie, bądź wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, stosując odpowiednio przepis ust. 2.
5.
Postępowanie wyjaśniające powinno być ukończone w ciągu 2 tygodni od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. W uzasadnionych przypadkach Naczelny Prokurator Wojskowy może przedłużyć trwanie postępowania wyjaśniającego na oznaczony czas.
6.
W toku postępowania przed Komisją Dyscyplinarną oskarża rzecznik dyscyplinarny.
§  11.
Wnioski o ukaranie oraz postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, wydane przez rzecznika dyscyplinarnego, podlegają zatwierdzeniu przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego.
§  12.
Rzecznik dyscyplinarny może w toku postępowania wyjaśniającego wystąpić z wnioskiem do Naczelnego Prokuratora Wojskowego o zawieszenie obwinionego w czynnościach służbowych. Z wnioskiem takim może wystąpić również Komisja Dyscyplinarna.
§  13.
1.
Obwiniony może w postępowaniu dyscyplinarnym przybrać sobie obrońcę spośród prokuratorów wojskowych. Na prośbę obwinionego przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej wyznacza mu obrońcę z urzędu.
2.
Obrońcy udziela się zwolnienia od zajęć służbowych na czas niezbędny do pełnienia czynności związanych z obroną.
§  14.
1.
Przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin rozprawy dyscyplinarnej, zawiadamia o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego, jego obrońcę, a w miarę potrzeby wzywa świadków i biegłych.
2.
Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby między doręczeniem wezwania obwinionemu na rozprawę a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 7 dni. W razie niezachowania tego terminu obwiniony lub jego obrońca może żądać odroczenia rozprawy.
3.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
4.
Rozprawa dyscyplinarna jest jawna dla prokuratorów wojskowych. Inne osoby mogą być obecne na rozprawie za zgodą przewodniczącego składu orzekającego. Skład orzekający może wyłączyć jawność rozprawy w całości lub w części.
§  15.
1.
Rozprawę dyscyplinarną rozpoczyna się od odczytania wniosku o ukaranie, po czym przesłuchuje się obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadza się inne dowody. Akta postępowania wyjaśniającego można za zgodą obwinionego i rzecznika dyscyplinarnego odczytać w całości lub w części.
2.
Jeżeli wyjaśnienia obwinionego, który na rozprawie przyznaje się do winy, nie budzą wątpliwości, Komisja Dyscyplinarna za zgodą rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego może nie przeprowadzać postępowania dowodowego lub przeprowadzić je tylko częściowo.
3.
Po zakończeniu postępowania dowodowego udziela się głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwinionemu.
4.
Z przebiegu rozprawy dyscyplinarnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant.
§  16.
1.
W naradzie uczestniczą jedynie członkowie składu orzekającego.
2.
Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.
§  17.
1.
Komisja Dyscyplinarna wydaje:
1)
orzeczenie o ukaraniu, uznające obwinionego winnym zarzucanego mu czynu w całej rozciągłości lub częściowo i wymierzające mu jedną z kar określonych w art. 75 ustawy,
2)
orzeczenie uniewinniające obwinionego od postawionych mu zarzutów,
3)
orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.
2.
W razie jednoczesnego orzeczenia kar dyscyplinarnych za kilka przewinień wymierza się jako karę łączną najsurowszą z wymierzonych kar.
3.
W przypadkach mniejszej wagi Komisja Dyscyplinarna może zamiast kary określonej w art. 75 ustany wymierzyć karę upomnienia, zwłaszcza gdy dojdzie do wniosku, że sama rozprawa osiągnęła już w znacznej mierze swój cel wychowawczy. Przepis § 20 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  18.
1.
Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej powinno być sporządzone na piśmie i zawierać:
1)
wymienienie Komisji Dyscyplinarnej oraz nazwisk, imion i stopni służbowych przewodniczącego oraz członków składu orzekającego,
2)
określenie czasu i miejsca wydania orzeczenia,
3)
stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego, z zaznaczeniem, czy rozprawa odbyła się w jego obecności,
4)
sentencję orzeczenia, zawierającą opis czynu zarzuconego obwinionemu i ustalenie czynu mu przypisanego oraz w razie uznania winnym karę wymierzoną,
5)
uzasadnienie orzeczenia.
2.
Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać ustalenie jego podstawy faktycznej przez wskazanie, jakie fakty Komisja Dyscyplinarna uważa za udowodnione, na jakich w tym względzie oparła się dowodach i dlaczego nie dano wiary dowodom przeciwnym.
§  19.
1.
Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przewodniczący składu orzekającego ogłasza w obecności całego składu orzekającego, obwinionego, jeśli brał udział w rozprawie, oraz innych osób obecnych na rozprawie.
2.
Odpis orzeczenia doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu.
§  20.
1.
Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej o ukaraniu podlegają zatwierdzeniu przez organy określone w § 26 ust. 1 i 2.
2.
Orzeczenia o uniewinnieniu lub umorzeniu podlegają zatwierdzeniu przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego. W przypadku nie zatwierdzenia tego orzeczenia Naczelny Prokurator Wojskowy kieruje sprawę do Komisji Dyscyplinarnej do ponownego rozpatrzenia w 5-osobawym składzie, z wyłączeniem członków Komisji Dyscyplinarnej, którzy brali udział w wydaniu pierwszego orzeczenia. Jeżeli komisja ta po ponownym rozpatrzeniu sprawy wyda orzeczenie uniewinniające lub umarzające postępowanie, orzeczenie to jest ostateczne.
§  21.
1.
Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej o ukaraniu służy obwinionemu odwołanie do organu właściwego do zatwierdzenia orzeczenia,
2.
Odwołanie kieruje się do Komisji Dyscyplinarnej w ciągu 7 dni od daty doręczenia orzeczenia.
3.
Komisja Dyscyplinarna po upływie 7 dni od wydania orzeczenia przedstawia akta sprawy wraz z orzeczeniem Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu. Jeżeli obwiniony złożył odwołanie, przesyła się je wraz z aktami sprawy lub w ślad za nimi.
4.
Naczelny Prokurator Wojskowy przedstawia właściwemu organowi odwołanie, do którego załatwienia w myśl § 26 nie jest właściwy.
§  22.
Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej o ukaraniu staje się prawomocne po zatwierdzeniu lub wymierzeniu łagodniejszej kary przez właściwy organ.
§  23.
Orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej nie podaje się do wiadomości publicznej. Naczelny Prokurator Wojskowy może zezwolić na odstąpienie od tej zasady.
§  24.
Jeżeli obwiniony w toku postępowania dyscyplinarnego zostanie zwolniony ze służby w prokuraturze wojskowej, postępowanie toczy się dalej, przy czym - w razie przejścia obwinionego do innej służby państwowej albo do adwokatury lub podjęcia pracy w jednostce gospodarki uspołecznionej, w organizacji lub instytucji społecznej - Komisja Dyscyplinarna przesyła orzeczenie w jego sprawie nowej władzy przełożonej.
§  25.
Jeżeli miejsce pobytu obwinionego jest nieznane, wszelkie pisma doręcza się obrońcy, którego w razie potrzeby wyznacza przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej.

Rozdział  4.

Zatwierdzanie kar orzekanych przez Komisję Dyscyplinarną i ich wykonanie.

§  26.
1.
Wymierzone przez Komisję Dyscyplinarną kary podlegają zatwierdzeniu:
1)
nagany, surowej nagany, ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku i ostrzeżenia o niepełnej przydatności w służbie prokuratorskiej (w wykonywaniu funkcji oficera śledczego) oraz orzeczone w stosunku do oficerów śledczych kary pozbawienia funkcji oficera śledczego i przeniesienia na niższe stanowisko - przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego,
2)
przeniesienia na niższe stanowisko - przez Ministra Obrony Narodowej,
3)
wydalenia ze służby prokuratorskiej - przez Prokuratora Generalnego.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do prokuratorów wojskowych mianowanych przez Radę Państwa. Orzeczone w stosunku do tych prokuratorów kary, o których mowa w powyższych przepisach, podlegają zatwierdzeniu przez Radę Państwa.
3.
Organ uprawniony do zatwierdzenia wymierzonych przez Komisję Dyscyplinarną kar może:
1)
zatwierdzić wymierzoną karę,
2)
wymierzyć karę łagodniejszą, przewidzianą w ust. 1.
3)
przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia w innym składzie Komisji Dyscyplinarnej.
§  27.
Zarządzenia związane z wykonaniem prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, orzekającego:
1)
karę przeniesienia na niższe stanowisko, orzeczoną w stosunku do prokuratorów wojskowych (zastępców prokuratorów, wiceprokuratorów, podprokuratorów) lub karę wydalenia ze służby prokuratorskiej - wydaje organ uprawniony do wyznaczania na to stanowisko,
2)
wszystkie inne kary, z wyjątkiem kary pozbawienia funkcji oficera śledczego w stosunku do oficerów śledczych - wydaje Naczelny Prokurator Wojskowy,
3)
karę pozbawienia funkcji oficera śledczego - wydaje Naczelny Prokurator Wojskowy, a w zakresie związanym ze służbą wojskową - uprawniony organ kadrowy.
§  28.
Kary dyscyplinarne powinny być wykonane niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia.
§  29.
Kary wymienione w art. 75 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy oraz w § 17 ust. 3 regulaminu uważa się za wykonane z chwilą zatwierdzenia orzeczenia o ukaraniu i podania do wiadomości ukaranemu.
§  30.
Kary dyscyplinarne wpisuje się do karty kar i wyróżnień ukaranego. Kara upomnienia nie podlega wpisowi.
§  31.
Ukarany, któremu wymierzono karę surowej nagany, ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku, przeniesienia na niższe stanowisko lub ostrzeżenia o niepełnej przydatności w służbie prokuratorskiej (w wykonywaniu funkcji oficera śledczego), nie może być mianowany (wyznaczony) na wyższe stanowisko przed uzyskaniem zatarcia ukarania.
§  32.
1.
W przypadku zatwierdzenia przez właściwy organ (§ 26) orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej wymierzającego karę wydalenia ze służby prokuratorskiej (pozbawienia funkcji oficera śledczego) za czyn stanowiący przewinienie dyscyplinarne. Komisja może wystąpić do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zwolnienie ukaranego z wojskowej służby zawodowej. Jeżeli ukarany dopuścił się czynu stanowiącego naruszenie honoru i godności żołnierskiej, Komisja Dyscyplinarna może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie ukaranego z wojskowej służby zawodowej albo o pozbawienie go stopnia oficerskiego.
2.
Do umotywowanego wniosku Komisja Dyscyplinarna dołącza zatwierdzone orzeczenie. Wniosek przedstawia się za pośrednictwem Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

Rozdział  5.

Przepisy końcowe.

§  33.
1.
Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej może uchylić w trybie nadzoru organ uprawniony do zatwierdzenia tego orzeczenia (§ 26).
2.
W razie uchylenia orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, na podstawie którego została orzeczona kara wydalenia ze służby prokuratorskiej (pozbawienia funkcji oficera śledczego), ulegają uchyleniu skutki, jakie spowodowało wymierzenie tej kary dyscyplinarnej, w zakresie ustalonym w decyzji o uchyleniu orzeczenia.
§  34.
Jeżeli przeciwko obwinionemu wszczęto postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn, który jest przedmiotem postępowania karnego, postępowanie dyscyplinarne można zawiesić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego.
§  35.
1.
W razie wymierzenia kary porządkowej upomnienia, odpis decyzji doręcza się obwinionemu i Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.
2.
Prokurator wojskowy, któremu udzielono upomnienia, może odwołać się do prokuratora nadrzędnego w drodze służbowej w terminie 7 dni od doręczenia mu decyzji.
3.
Jeżeli Naczelny Prokurator Wojskowy uzna, że upomnienie jest niewspółmierne do popełnionego przewinienia, może w terminie 2 miesięcy od udzielenia upomnienia zlecić rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
§  36.
Czynności członków Komisji Dyscyplinarnej. rzeczników dyscyplinarnych, obrońców oraz protokolantów są czynnościami służbowymi.
§  37.
1.
Żołnierze i pracownicy cywilni, wzywani w charakterze świadków, biegłych lub powołani do współdziałania w postępowaniu dyscyplinarnym poza zwykłym miejscem służbowym, otrzymują należności przewidziane w przepisach wojskowych o należnościach w razie podróży służbowej.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do obwinionego, jeżeli został on prawomocnie uniewinniony.