Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz absolutorium dla Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2006.51.548

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 lipca 2006 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2006 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

I.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.
II.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.
III.
Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę dysponentom poszczególnych części budżetowych na konieczność usunięcia nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz przedstawionych w opiniach komisji sejmowych.