Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1973 r.

Monitor Polski

M.P.1973.5.35

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 stycznia 1973 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1973 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220) zarządza się, co następuje:
W okresie od dnia 1 marca do dnia 14 kwietnia 1973 r. prezydia wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) i powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, a w miastach wyłączonych z województw - dzielnicowych) rad narodowych - za pośrednictwem wojewódzkich i powiatowych komisji poborowych przy współudziale dowództw okręgów wojskowych, wojewódzkich i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych oraz prezydiów rad narodowych niższych stopni - przeprowadzą pobór mężczyzn:
1)
urodzonych w latach 1953, 1952, 1951, 1950 i 1949, którzy:
a)
dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny, wykonywanie zawodu, odbywanie studiów lub pobieranie nauki,
b)
z jakichkolwiek powodów nie dopełnili obowiązku stawienia się do poboru lub dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
2)
którzy zostali w 1972 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy,
3)
urodzonych w latach 1954, 1952, 1951, 1950 i 1949, którzy przewidziani są do powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej wiosną 1973 r., jeżeli zostaną imiennie wezwani do poboru.
Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie określonym w § 1 podlegają również kobiety urodzone w latach 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950 i 1949, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i posiadające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1969 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 16, poz. 129), jeżeli zostaną imiennie wezwane do poboru.
Do poboru w terminie określonym w § 1 zostaną również wezwani mężczyźni, którzy:
1)
kończą w 1973 r. 18 lub 19 lat życia i zostali wytypowani przez powiatowy (miejski, dzielnicowy) sztab wojskowy do przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
2)
ukończyli 17 lat życia i ochotniczo zgłoszą się do:
a)
odbycia zasadniczej służby wojskowej lub długoterminowej zasadniczej służby wojskowej,
b)
szkolenia w ramach przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
3)
ubiegają się o przyjęcie do wojskowych szkół zawodowych w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
1.
Ustala się ogłoszenie poboru na terenie całego kraju na dzień 14 lutego 1973 r.
2.
Właściwe organy prezydiów miejskich i dzielnicowych rad narodowych, a w gminie (mieście i gminie) naczelnicy gmin (miast i gmin) spowodują rozplakatowanie obwieszczeń o poborze w dniu wymienionym w ust. 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.