Przeprowadzenie poboru w 1990 r.

Monitor Polski

M.P.1989.44.361

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 grudnia 1989 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w 1990 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207 oraz z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178) zarządza się, co następuje:
1.
W okresie od dnia 2 kwietnia do dnia 13 czerwca 1990 r. przeprowadzony zostanie na terenie kraju pobór mężczyzn urodzonych w 1971 r.
2.
Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru w terminie określonym w ust. 1 podlegają także mężczyźni, którzy dotychczas nie stawali do poboru:
1)
urodzeni w latach 1970, 1969, 1968, 1967 i 1966,
2)
przyjęci na studia do szkół wyższych.
Do stawienia się przed rejonowymi komisjami poborowymi wzywa się również:
1)
mężczyzn urodzonych:
a)
w latach 1970, 1969, 1968, 1967 i 1966, którzy nie zostali przeniesieni do rezerwy, jeżeli:
ubiegają się o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego albo o uznanie za jedynego żywiciela rodziny,
zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa w okresie przed zakończeniem poboru,
wnieśli prośbę o ponowne ustalenie zdolności do służby wojskowej lub u których lekarz prowadzący przegląd lekarski stwierdził zmiany w stanie zdrowia,
b)
w latach 1965, 1964, 1963 i 1962, którzy dotychczas nie stawali do poboru,
2)
studentów i absolwentów szkół wyższych przeznaczonych do odbycia długotrwałego przeszkolenia wojskowego, którzy złożyli podania o odroczenie tego przeszkolenia ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego albo o uznanie za jedynego żywiciela rodziny.
Do poboru w terminie określonym w § 1 ust. 1 wzywa się mężczyzn, którzy:
1)
kończą w 1990 r. 18 lat życia i zostali przewidziani przez wojskowego komendanta uzupełnień do odbycia przysposobienia wojskowego,
2)
ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo odbycia przysposobienia wojskowego,
3)
ubiegają się o powołanie do czynnej służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, jeżeli dotychczas nie stawali do poboru.
Do poboru mogą zostać wezwane kobiety urodzone w latach 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967 i 1966, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i mające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 1984 r. w sprawie przeznaczania kobiet do służby wojskowej (Monitor Polski Nr 10, poz. 71).
Do stawienia się przed rejonowymi komisjami poborowymi mogą być wzywani poborowi przeznaczeni do zasadniczej służby wojskowej, zasadniczej służby w obronie cywilnej lub długotrwałego przeszkolenia wojskowego, którzy nie korzystają z odroczenia służby wojskowej i wystąpili z pisemnymi wnioskami o skierowanie ich do odbycia służby zastępczej.
Pobór przeprowadzają wojewodowie oraz prezydenci miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego - za pośrednictwem komisji poborowych.
Termin ogłoszenia poboru na terenie kraju wyznacza się na dzień 19 marca 1990 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.