Monitor Polski

M.P.1948.9.47

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 1948 r.

ORZECZENIE Nr 4
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 15 grudnia 1947 r.
z dnia 15 grudnia 1947 roku.

Na zasadzie art. 3 ust. 1 l. B i ust. 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 17 - wraz z późniejszymi zmianami) - § 65 ust. 1 i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 62)
orzekam:

na własność Państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia przedsiębiorstwa wymienione w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały odpowiednio w następujących wykazach przedsiębiorstw:

1) wykaz Nr 5, ogłoszony w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim z dnia 16 listopada 1946 r., Nr 19, poz. 142 na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw na Woj. Łódzkie z dnia 28 października 1946 r.;
2) wykaz Nr 5, ogłoszony w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z dnia 8 listopada 1946 r. Nr 26, poz. 236 na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji w Poznaniu z dnia 28 października 1946 r.;
3) wykaz Nr 15, ogłoszony w Śląsko-Dąbrowskim Dzienniku Wojewódzkim z dnia 10 marca 1947 r., Nr 9, poz. 99 na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Katowicach z dnia 12 lutego 1947 r.

Odnośnie przedsiębiorstwa oznaczonego w załączniku 1. p. 1 zgłoszone w terminie zakreślonym przez § 28 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. przez uprawnione osoby zarzuty Wojewódzka Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Łodzi postanowieniem z dnia 28 sierpnia 1947 r. - oddaliła.

Odnośnie przedsiębiorstwa oznaczonego w załączniku 1. p. 2 zgłoszone przez uprawnione osoby zarzuty Wojewódzka Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Łodzi częściowo uwzględniła i wydała postanowienie z dnia 7 sierpnia 1947 r., mocą którego omawiane przedsiębiorstwo przejęte winno być na własność Państwa z tym, iż młyn nie jest składnikiem majątkowym przedmiotowego przedsiębiorstwa.

Odnośnie przedsiębiorstw oznaczonych w załączniku 1. p. 3-4 nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty.

Przedsiębiorstwa wymienione w załączniku podlegają przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem i wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z całości orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW

L.p.L.p. wykazuNazwa i miejsce położenia przedsiębiorstwaPrzedmiot przedsiębiorstwaUWAGI:
5Zakłady Przemysłu Drzewnego »Arbőr« Sp. Jawna, Tomaszów Maz. ul. Spalska 26/28Przecieranie

drewna

Łódzki Dz. Woj. z dn. 16. XI. 46 r. Nr 19 poz. 142 l.p. 2
25Tartak "Stern. Finkeistein i Spółka" PajęcznoPrzecieranie drewnaŁódzki Dz. Woj. z dn. Nr. XI 46 r. Nr . 19 poz. 142 I. p. 77
35Tartak parowy M. Goldberg Koło, ul. Ks. Poniatowskiego Nr 20Przecieranie drewnaPozn. Dz. Woj. z dn. 8. XI. 46 r. Nr 26 poz. 256 I. p. 6
415Tartak Otmuchów, pow. GrodkówPrzecieranie drewnaŚl.- Dąbr. Dz. Woj. z dn. 10. 111.47 r. Nr . 9, poz. 99 1. p. 9