Przejęcie niektórych agend przez Bank Gospodarstwa Krajowego od banków państwowych. - M.P.1957.6.43 - OpenLEX

Przejęcie niektórych agend przez Bank Gospodarstwa Krajowego od banków państwowych.

Monitor Polski

M.P.1957.6.43

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1956 r.
w sprawie przejęcia niektórych agend przez Bank Gospodarstwa Krajowego od banków państwowych.

Na podstawie art. 38 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279) zarządza się, co następuje:
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego przejmie od Narodowego Banku Polskiego, Banku Inwestycyjnego i Banku Rolnego niektóre agendy, obejmujące nie zrealizowane na dzień przejęcia aktywa z tytułu kredytów znajdujących się w windykacji, udzielonych do dnia 31 grudnia 1955 r. jednostkom obecnie przez banki te nie finansowanym, a mianowicie:
a)
spółdzielniom budowlano-mieszkaniowym, administracyjno-mieszkaniowym i spółdzielniom produkcyjnym,
b)
stowarzyszeniom i organizacjom,
c)
osobom fizycznym i prawnym prawa prywatnego.
2.
Przejęcie agend (ust. 1) następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 25 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 26 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279).
3.
Przejęcie agend (ust. 1) nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
1.
Narodowy Bank Polski i Bank Rolny umniejszą swoje fundusze rezerwowe, Bank Inwestycyjny zaś swój fundusz statutowy - o kwoty, odpowiadające przekazanym aktywom (§ 1 ust. 1).
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego uzna specjalny rachunek Ministerstwa Finansów kwotą przejętych aktywów.
1.
Uzyskane z realizacji przejętych aktywów należności kapitałowe po dokonaniu potrąceń, o których mowa w ust. 3, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie odprowadzał w ostatniej dekadzie miesiąca listopada każdego roku kalendarzowego do budżetu Państwa, przesyłając jednocześnie sprawozdanie rachunkowe Ministerstwu Finansów.
2.
Należności uboczne (odsetki, koszty, opłaty manipulacyjne itp.), uzyskane z realizacji przejętych aktywów (§ 1 ust. 1) Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zapisywał na dobro swoich rachunków wynikowych na pokrycie kosztów obsługi przejętych aktywów.
3.
Jeżeli koszt obsługi przejętych aktywów będzie wyższy niż wpływy uzyskane z należności ubocznych (ust. 2), powstałymi stąd niedoborami Bank Gospodarstwa Krajowego będzie obciążał rachunek specjalny Ministerstwa Finansów.
4.
Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zapisywał umorzone zgodnie z obowiązującymi przepisami należności z przejętych aktywów w ciężar rachunku specjalnego Ministerstwa Finansów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.