Przedłużenie niektórych terminów podatkowych.

Monitor Polski

M.P.1994.33.270

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 czerwca 1994 r.
w sprawie przedłużenia niektórych terminów podatkowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) zarządza się, co następuje:
W okresie lipiec 1994 r. - styczeń 1995 r. przedłuża się o 10 dni terminy określone w art. 21 ust. 6 i 7 oraz art. 26 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.