Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w gospodarce uspołecznionej w III kwartale 1990 r. i przewidywane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 1990 r.

Monitor Polski

M.P.1990.42.331

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 listopada 1990 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w III kwartale 1990 r. i przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 1990 r.

Na podstawie art. 742 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206 i Nr 66, poz. 390) oraz w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446 oraz z 1990 r. Nr 9, poz. 57 i Nr 56, poz. 323) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w gospodarce uspołecznionej w III kwartale 1990 r. wynosiło 1.047.347 zł i wzrosło w stosunku do II kwartału 1990 r. o 15,5% oraz przewiduje się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w gospodarce uspołecznionej w IV kwartale 1990 r. wyniesie 1.300.000 zł.