§ 8. - Prowadzenie gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.

Monitor Polski

M.P.1988.22.205

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1988 r.
§  8.
1.
Wpłaty, o których mowa w § 7, powinny być dokonywane w dniu pobrania należności, a najpóźniej w dniu następnym, z tym że należności pobrane w ostatnim dniu miesiąca powinny być wpłacone w tym samym dniu.
2.
Kwoty należności wpłacone na rachunki poszczególnych dysponentów i daty wpłat odnotowuje się w odpowiedniej rubryce właściwego repertorium.
3.
Pokwitowania na wpłacone przez państwowe biuro notarialne należności dla celów kontroli podlegają zachowaniu w układzie chronologicznym.