§ 7. - Prowadzenie gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.

Monitor Polski

M.P.1988.22.205

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1988 r.
§  7.
1.
W każdym dniu kasjer dokonuje podsumowania dziennika wpłat.
2.
Kwotę wynikającą z podsumowania dziennika wpłat kasjer wpłaca w oddziale Narodowego Banku Polskiego lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na odpowiednie rachunki bankowe, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji dochodów budżetowych i przy zastosowaniu oddzielnych dla każdego rodzaju należności dowodów wpłaty.
3.
Należności określone w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, zaliczane na dochody budżetu terenowego, wpłaca się na rachunek dochodów budżetowych właściwego urzędu skarbowego.
4.
Należności określone § 1 ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 7 zaliczane na dochody budżetu centralnego, w części dotyczącej Ministerstwa Sprawiedliwości, wpłaca się na rachunek dochodów budżetowych właściwego sądu wojewódzkiego.