§ 4. - Prowadzenie gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.

Monitor Polski

M.P.1988.22.205

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1988 r.
§  4.
1.
Na każdą sumę pobraną w gotówce lub czekiem kasjer wydaje osobie zainteresowanej pokwitowanie z kwitariusza przychodowego według wzoru K-103, ustalonego w myśl § 4 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 1985 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 16, poz. 128 i z 1986 r. Nr 17, poz. 107).
2.
Jeżeli wpłata dotyczy więcej niż jednej sprawy, kasjer wydaje odrębne pokwitowanie dla każdej z tych spraw.