Rozdział 3 - Roczne plany zmian cen. - Prognozowanie poziomu cen oraz planowanie zmian cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1971.46.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1971 r.

Rozdział  3.

Roczne plany zmian cen.

§  12.
Roczne plany zmian cen obejmują:
1)
zmiany podstawowych cen i taryf zatwierdzone przez Radę Ministrów (§ 10);
2)
zatwierdzone przez Radę Ministrów zmiany cen, wiążące się ze zmianą cen światowych (§ 11);
3)
inne zmiany cen niezbędne do przeprowadzenia w następnym roku (§ 13).
§  13.
Zmiany cen, o których mowa w § 12 pkt 3, dotyczą wypadków, gdy obowiązujące ceny i taryfy nie zaliczone do podstawowych (§§ 6 i 7) odbiegają poważnie od założeń, według których zostały ustalone, w szczególności gdy:
1)
powstaje rentowność o 1/3 większa od założonej w pierwszym roku obowiązywania ceny lub o 1/2 większa od założonej w drugim roku obowiązywania ceny bądź strata przy produkcji artykułu (grupie artykułów) z przyczyn niezależnych od producenta;
2)
powstaje nieprawidłowy układ relacji cen w obrębie danej grupy artykułów, powodujący zakłócenia w obrocie;
3)
powinno nastąpić zbliżenie ceny do poziomu cen światowych, w wykonaniu ustalonych dla producentów zadań obniżki kosztów;
4)
przewidziane jest uzyskanie, przy współdziałaniu odpowiednio zmienionych cen, substytucji artykułów lub oszczędności dewizowych.
§  14.
1.
W wypadkach określonych w § 13 właściwi ministrowie nadzorujący producentów obowiązani są występować do Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen z wnioskami o zmianę cen nie później niż do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok, od którego zmiana cen ma wejść w życie.
2.
Z wnioskami o zmianę cen w trybie i terminie przewidzianych w ust. 1 występować mogą również ministrowie nadzorujący odbiorców oraz organy upoważnione do kontroli stosowania cen.
3.
Do wniosku powinno być dołączone uzasadnienie zmian cen oraz obliczenie skutków finansowych projektowanych zmian cen zarówno u producentów, jak i głównych odbiorców artykułu (grupy artykułów).
4.
Jeśli uzyskuje się rentowność większą od założonej (§ 13 pkt 1) przy produkcji artykułów (grup artykułów), których ceny powinny być mimo to utrzymane na niezmienionym poziomie (np. ze względu na prawidłowość relacji cen, wskazania substytucyjne lub oszczędnościowe), właściwi ministrowie występują z wnioskiem o pozostawienie cen bez zmiany przy zastosowaniu odpowiedniego obciążenia podatkiem obrotowym.
5.
Przewodniczący Państwowej Komisji Cen na wniosek właściwego ministra może w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów określić, kiedy nie zachodzi potrzeba występowania z wnioskami o zmianę cen mimo odchyleń od założonej rentowności (§ 13 pkt 1).
§  15.
1.
Proponowane zmiany cen (§§ 13 i 14) Przewodniczący Państwowej Komisji Cen włącza do rocznego planu zmian cen, jeśli:
1)
wnioski zgodne są z zasadami określonymi w §§ 13 i 14,
2)
zmiany cen ze względów technicznych mogą być wprowadzone w życie z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego, a nowe ceny mogą być podane do wiadomości jednostkom opracowującym plany gospodarcze do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok wejścia ich w życie.
2.
Jeśli warunki określone w ust. 1 pkt 2 nie mogą być spełnione, termin zmiany cen należy przesunąć na rok następny.
3.
Zmiany cen, o których mowa w § 13, mogą być włączone do rocznego planu zmian cen przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen z urzędu.
§  16.
1.
Tryb zmian cen określony w §§ 14 i 15 nie ma zastosowania do:
1)
artykułów i usług, dla których określony został w przepisach szczególnych odrębny tryb dokonywania zmian cen;
2)
artykułów i usług, których ceny ustalają komisje cen prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Komisja Cen Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy).
2.
Tryb zmian cen określony w §§ 14 i 15 nie dotyczy również wypadków, gdy praktyka stosowania obowiązującej ceny wykaże wyraźną szkodliwość jej działania, w szczególności gdy:
1)
nadmierny zysk lub strata producenta powoduje nadmierny wzrost lub ograniczenie produkcji;
2)
wysokość ceny stwarza zachętę do dokonywania przez nabywców niewłaściwego wyboru przy zakupie artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych.
§  17.
1.
W wypadkach, o których mowa w § 16 ust. 2, zmiana cen może być dokonywana w ciągu roku kalendarzowego.
2.
Należy stosować takie terminy zmiany cen, aby zainteresowani mogli być uprzednio zawiadomieni o nowej cenie.
3.
W szczególnych wypadkach, w odniesieniu do wyrobów występujących w obrocie tylko między jednostkami nadzorowanymi przez dwóch ministrów, na wniosek obu ministrów nowa cena może być wprowadzona z ważnością od początku roku kalendarzowego, w którym dokonuje się zmiany ceny.
§  18.
1.
Zmiany cen określonych w § 16 ust. 2 przeprowadza Państwowa Komisja Cen z urzędu lub na wnioski właściwych ministrów.
2.
Wnioski ministrów powinny zawierać uzasadnienie celowości zmiany cen, a w szczególności uzasadnienie stosowania doraźnego trybu zmiany cen.