Monitor Polski

M.P.1987.37.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PUBLIKACJI I WIDOWISK
z dnia 17 listopada 1987 r.
w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99, z 1983 r. Nr 44, poz. 204 i z 1984 r. Nr 5, poz. 24) zarządza się, co następuje:
§  1. Pozbawia się debitu na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej kwartalnik "Aneks", wydawany przez Polskie Koło Naukowe Uppsala - London w Londynie.
§  2. Pozbawienie debitu obowiązuje przez okres pięciu lat.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.