Monitor Polski

M.P.1982.5.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1982 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PUBLIKACJI I WIDOWISK
z dnia 29 stycznia 1982 r.
w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99) zarządza się, co następuje:
§  1. Pozbawia się debitu na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej miesięcznik "Kultura", wydawany Przez Instytut Literacki w Paryżu.
§  2. Pozbawienie debitu obowiązuje przez okres pięciu lat.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.