Powołanie międzyresortowego Zespołu do Spraw Zasobów Pracy.

Monitor Polski

M.P.1993.54.501

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1993 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 października 1993 r.
w sprawie powołania międzyresortowego Zespołu do Spraw Zasobów Pracy.

W celu zapewnienia integracji i polepszenia koordynacji prac naczelnych i centralnych organów administracji państwowej w zakresie zgodnych z potrzebami gospodarki zmian w zasobach pracy zarządza się, co następuje:
1.
Powołuje się międzyresortowy Zespół do Spraw Zasobów Pracy, zwany dalej "Zespołem".
2.
W skład Zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:
1)
Ministrów:
a)
Pracy i Polityki Socjalnej,
b)
Edukacji Narodowej,
c)
Finansów,
d)
Przemysłu i Handlu,
e)
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
f)
Przekształceń Własnościowych,
g)
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
2)
Ministra-Kierownika Centralnego Urzędu Planowania,
3)
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4)
Kierownika Urzędu Pracy,
5)
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
6)
Przewodniczącego Naczelnej Rady Zatrudnienia,
7)
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.
3.
Funkcję przewodniczącego Zespołu pełni wiceminister w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, odpowiedzialny za problematykę zatrudnienia.
1.
Zespół pełni funkcje doradcze, oceniające i informacyjne dla Rady Ministrów.
2.
Do zadań Zespołu należy:
1)
przedstawianie propozycji określających zadania poszczególnych resortów i administracji terenowej w kształtowaniu zmian w zasobach pracy,
2)
inicjowanie przedsięwzięć organizacyjnych i legislacyjnych, mających na celu uzyskanie pożądanych zmian w zasobach pracy,
3)
dokonywanie oceny i inicjowanie usprawnień w zakresie metod gromadzenia, analizy i przepływu informacji o zmianach zachodzących na rynku pracy,
4)
inicjowanie opracowywania prognoz dotyczących struktury zasobów pracy,
5)
integrowanie działań resortów w zakresie polityki edukacyjnej, odpowiadającej potrzebom rynku pracy,
6)
opiniowanie programów mających wpływ na zmiany w zasobach pracy,
7)
konsultowanie przedsięwzięć gospodarczych w aspekcie ich związków z prowadzoną polityką kształtowania zasobów pracy,
8)
opiniowanie programów przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia,
9)
opiniowanie programów usprawnienia systemów orientacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych,
10)
dokonywanie oceny regionalnych programów dostosowywania zasobów pracy do potrzeb gospodarki.
1.
W celu realizacji zadań wymienionych w § 2 przewodniczący Zespołu może powołać komisje problemowe z udziałem ekspertów.
2.
Przewodniczący, w porozumieniu z członkami Zespołu, mianuje przewodniczących komisji i określa zakres zadań komisji oraz czas ich wykonywania.
3.
Przewodniczący Zespołu może powierzyć poszczególnym członkom Zespołu, jak również zlecić innym instytucjom rządowym i pozarządowym opracowanie tematów niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
1.
Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu z inicjatywy własnej lub na wniosek członków Zespołu.
2.
Przewodniczący Zespołu powołuje sekretarza Zespołu.
3.
Przewodniczący Zespołu składa Radzie Ministrów okresowe sprawozdania z prac Zespołu.
Obsługę administracyjną Zespołu w ramach posiadanych środków zapewnia Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.