Powołanie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1988.31.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1988 r.

UCHWAŁA NR 179
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1988 r.
w sprawie powołania Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Powołuje się Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów, zwany dalej "Komitetem".
2.
Komitet jest organem Rady Ministrów zapewniającym bieżącą koordynację działań oraz sprawne programowanie i realizowanie zadań w sferze społeczno-politycznej działalności państwa.
Do zadań Komitetu należy w szczególności:
1)
inicjowanie i koordynowanie prac koncepcyjnych oraz wdrożeniowych, prowadzonych przez organy administracji państwowej w zakresie reform życia politycznego i społecznego,
2)
opiniowanie i rekomendowanie Radzie Ministrów aktów prawnych dotyczących warunków życia politycznego i społecznego,
3)
bieżące analizowanie sytuacji polityczno-społecznej w kraju oraz formułowanie wniosków i propozycji stosownych działań,
4)
inspirowanie konsultacji społecznych oraz badań opinii publicznej, a także podejmowanie niezbędnych mediacji społecznych,
5)
tworzenie warunków do rozwijania inicjatyw obywatelskich przez oddziaływanie na praktykę funkcjonowania organów administracji państwowej, podmiotów gospodarczych i instytucji budżetowych,
6)
podejmowanie działań w celu kształtowania formalnych i materialnych warunków rozwoju i demokratyzacji procesów masowego komunikowania,
7)
inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz wzmacniania więzi Polski ze światem, wymiany ludzi, idei i informacji,
8)
podejmowanie działań mających na celu badanie stanu prawa, a także inspirowanie i koordynowanie przedsięwzięć zmierzających do unowocześniania i demokratyzacji systemu prawnego,
9)
systematyczne rozpatrywanie stanu realizacji zadań Rządu w dziedzinie polityki socjalnej, oświaty, nauki, szkolnictwa wyższego, kultury, zdrowia i opieki społecznej oraz ochrony środowiska i opracowywanie ocen oraz wniosków w tym zakresie,
10)
oddziaływanie na kierunki działalności informacyjno-propagandowej środków masowego przekazywania,
11)
kształtowanie kierunków i zasad organizacyjnych współpracy Rządu i innych organów administracji państwowej ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników, organizacjami społecznymi oraz organami przedstawicielskimi i samorządami,
12)
rozpatrywanie innych spraw wykonywanie zadań zleconych przez Radę Ministrów, Prezydium Rządu i Prezesa Rady Ministrów.
1.
Komitet:
1)
przedstawia Radzie Ministrów, Prezydium Rządu lub Prezesowi Rady Ministrów analizy, wnioski i opinie w sprawach należących do zakresu działania Komitetu bądź powierzonych Komitetowi,
2)
określa zadania i terminy ich wykonania oraz wskazuje organy i instytucje odpowiedzialne za realizację tych zadań,
3)
ocenia wykonanie zadań określonych w pkt 2,
4)
podejmuje niezbędne ustalenia i określa środki zapewniające wykonanie zadań,
5)
składa Radzie Ministrów okresowe sprawozdania ze swojej działalności.
2.
Komitet rozpatruje sprawy kolegialnie.
3.
Komitet może powoływać zespoły do opracowania określonych analiz i prognoz oraz koncepcji rozwiązań problemowych.
Komitet opiniuje i przygotowuje propozycje rozstrzygnięć Rady Ministrów w sprawach dysponowania rezerwą budżetu centralnego.
1.
W skład Komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący - członek Prezydium Rządu, Minister Aleksander Kwaśniewski,
2)
członkowie:
a)
Minister Edukacji Narodowej,
b)
Minister Kultury i Sztuki,
c)
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej,
d)
Minister - Kierownik Urzędu do Spraw Wyznań,
e)
Kierownik Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej,
f)
Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk,
g)
Przewodniczący Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej,
h)
Przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja",
i)
Prezes Polskiej Agencji Prasowej,
j)
przedstawiciel Ministra Finansów,
k)
przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,
l)
przedstawiciel Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych,
ł)
przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych,
m)
przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
n)
przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych,
o)
przedstawiciel Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
3)
sekretarz.
2.
Prezes Rady Ministrów, na wniosek Przewodniczącego Komitetu, może powołać w skład Komitetu inne osoby niż wymienione w ust. 1.
3.
W pracach Komitetu uczestniczy Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów.
4.
Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach i posiedzeniach Komitetu innych ministrów i kierowników urzędów centralnych, wojewodów, przedstawicieli Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, socjalistycznych związków młodzieży, a także innych organizacji politycznych, społecznych i spółdzielczych, przedstawicieli środowisk nauki i kultury oraz działaczy społecznych i politycznych.
Przewodniczący Komitetu:
1)
kieruje pracami Komitetu,
2)
przedstawia Radzie Ministrów, Prezydium Rządu oraz Prezesowi Rady Ministrów opinie i ustalenia Komitetu,
3)
nadzoruje sposób wykonywania ustaleń Komitetu i pracę Sekretarza Komitetu, wydając w tym zakresie stosowne polecenia i decyzje.
Sekretarzy Komitetu:
1)
zapewnia organizację pracy Komitetu,
2)
prowadzi dokumentację rozpatrywanych spraw,
3)
zapewnia właściwy obieg dokumentów,
4)
opracowuje protokoły posiedzeń Komitetu.
Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu i środki związane z jego działalnością zapewnia Urząd Rady Ministrów.
Traci moc uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie powołania i zakresu działania Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.