Monitor Polski

M.P.2018.130

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2018-2023

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się sędziego Sądu Rejonowego w Lubaniu Dariusza Piotra Klisia na Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze.
§  2.  Komisarz Wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2018-2023 i pełni funkcję od dnia 18 stycznia 2018 r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.