§ 1. - Postęp ekonomiczny w gospodarce uspołecznionej i organizacja służb ekonomicznych.

Monitor Polski

M.P.1964.55.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1974 r.
§  1.
1.
Kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych (ministerstw, centralnych urzędów, prezydiów rad narodowych, organizacji gospodarczych, przedsiębiorstw oraz innych instytucji prowadzących działalność gospodarczą) wprowadzą w podległych im jednostkach organizacyjnych zasady zawarte w "Wytycznych w sprawie prac nad postępem ekonomicznym w gospodarce uspołecznionej", stanowiących załącznik do uchwały.
2.
Wytyczne, o których mowa w ust. 1, dotyczą uspołecznionych jednostek organizacyjnych gospodarki narodowej oraz organów administracyjnych prowadzących lub nadzorujących działalność gospodarczą i odnoszą się w szczególności do działalności państwowych (kluczowych i terenowych) przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych, rolnych i leśnych (produkcyjnych, pomocniczo-produkcyjnych i usługowych) oraz do ich organizacji gospodarczych (jednostek nadrzędnych).